Obchodní podmínky

 1. Kdo jsme? Co je účel Serveru Tulsia Clinic online?

Společnost MEDINPLANT, s.r.o., IČO: 49679058, se sídlem Jindřicha Plachty 595/6, Smíchov, 150 00 Praha, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném na Městském soudu v Praze, který je veřejnosti dostupný z internetové adresy (URL) https://www.psychosomatika-praha.cz/tulsia-online/ (dále jen „Server“). Server má za účel sloužit svým uživatelům jako:

 • Informační platforma se zaměřením na psychoterapii a poradenství;
 • Komunikační platforma pro zprostředkování vyžádaných individuálních konzultací na dálku,

a to za podmínek stanovených v tomto dokumentu (dále jen „VP“). VP upravují zejména (i) pravidla, kterými se musí Klient (jak je definován níže) řídit při využívání Serveru, (ii) zprostředkovatelský vztah mezi Provozovatelem a Klientem (jak je definován níže) a/nebo uživateli Serveru při využívání Serveru, a (iii) vztah mezi Klientem a Terapeutem.

 1. Pro koho je Server určen a jaké služby nabízíme?

Server je určen pro širokou veřejnost (dále jen „uživatelé“) k získání povědomí o tématu psychoterapie a duševního zdraví a také o konzultantech spolupracujících s Provozovatelem (dále jen „Terapeuti“ nebo jednotlivě „Terapeut“). Dále pro své uživatele, kteří mají o takovou službu zájem (dále jen „Klienti“ nebo jednotlivě „Klient“; Klienti a uživatelé dále společně také jen „Uživatelé“ nebo jednotlivě „Uživatel“) nabízí Server možnost na vyžádání zprostředkování individuálního kontaktu s Terapeutem, o jehož poradenské služby má Klient zájem, a možnost jejich vzájemné audiovizuální nebo audio komunikace (dle volby Klienta) na dálku (dále jen „Konzultace“). 

Provozovatel je v pozici zprostředkovatele Konzultací mezi Terapeutem a Klientem (nikoliv tedy jejich poskytovatel) a není jako takový odpovědný za obsah Konzultací, resp. služeb poskytovaných Terapeuty ani za obsah a informace na profilech Terapeutů umístěných na Serveru. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že nejsme účastníkem, a to ani vedlejším vztahů mezi Klientem a Terapeutem.

Součástí poskytovaných služeb prostřednictvím Serveru není připojení k síti internet ani její zajištění, náklady na tyto tak nese každý uživatel sám.

 1. Poskytujeme zdravotní služby?

Nikoliv. Provozovatel tímto prohlašuje, že prostřednictvím Serveru, resp. služeb tam poskytovaných a zprostředkovaných jím nejsou zprostředkovávány ani poskytovány zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotnických službách“). Zprostředkování ani poskytování zdravotních služeb dle Zákona o zdravotnických službách není záměrem ani účelem jak Provozovatele, Terapeutů, tak Serveru. Využíváním Konzultací vstupuje Klient dobrovolně a na vlastní žádost do kontaktu s Terapeutem. Klient bere na vědomí, že tento kontakt a komunikace v rámci Konzultací není součástí zdravotní péče a Terapeut nepřebírá odpovědnost za jeho zdravotní stav. Pokud má uživatel, resp. Klient zájem o poskytování zdravotní služby, či vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, je Klient sám odpovědný za zajištění si takové zdravotní služby, a to především u zdravotnického zařízení, které je takové služby oprávněné poskytovat dle Zákona o zdravotnických službách a v případech nesnesoucích odkladu je Klient sám odpovědný volat 112 nebo jinou tísňovou linku dle situace. 

Pokud v rámci Konzultace Klient od Terapeuta dostane doporučení k vyhledání odborné pomoci, je Klient povinen tato doporučení zvážit a zohlednit je v dalším svém postupu. Provozovatel ani Terapeut nenesou jakoukoliv odpovědnost za jednání Klienta před, při nebo po Konzultaci, odpovědnost za všechna svá rozhodnutí nese Klient vždy sám.

 1. Co je třeba mít na paměti při užívání Serveru?

Uživatelem, a tedy Klientem, se může stát pouze osoba starší 15ti let, která a je plně svéprávná (dále jen „Svéprávná osoba“) podle zák 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (tj. svéprávnost takové fyzické osoby není omezena a její rozumová a volní vyspělost dosahuje rozumové a volní vyspělosti věku zletilé osoby), přičemž v případě, že fyzická osoba není občanem České Republiky, pak musí být plně svéprávná v souladu s právem státu, jehož je občanem.

Registrací na Serveru, užíváním služeb, jež Server nabízí, a/nebo jeho užíváním bez registrace Uživatel potvrzuje, že se s nimi seznámil, dává svůj výslovný souhlas s těmito VP a Zásadami GDPR a zavazuje se je dodržovat.

Uživateli nevzniká právní nárok na užívání Serveru nebo služeb nabízených Provozovatelem. Provozovatel má právo po registraci Klienta kdykoliv od smlouvy odstoupit nebo kdykoliv omezit přístup Uživatele ke službám Serveru, a to i bez udání důvodu.

Provozovatel ukládá a uchovává údaje a zpracovává v rozsahu a způsobem jak je uvedeno v Zásadách GDPR.

Provozovatel neodpovídá za nerušený provoz Serveru ani služeb a vyhrazuje si právo přerušit jejich dostupnost zejména z důvodu nutné údržby softwaru.

 1. Jak probíhá registrace na Serveru?

Klient je povinen při registraci na serveru uvést pouze pravdivé Provozovatelem požadované údaje a v případě jejich změny během užívání Serveru a služeb Provozovatele je povinen jejich změnu Provozovateli nahlásit bez zbytečného odkladu. Provozovatel neodpovídá Klientovi, resp. uživateli za jakoukoliv újmu, jež mu vznikla uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů při registraci na Serveru. Správnost a pravdivost údajů zadaných Klientem, resp. uživatelem při registraci na Serveru stejně tak jako jejich identitu Provozovatel neověřuje.

Požádat o registraci na Serveru může pouze Svéprávná osoba a to on-line prostřednictvím Serveru. Registrace je provedena, pokud Svéprávná osoba:

 • vyplní veškeré Provozovatelem požadované údaje v rámci registrace (viz ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro Server zde (dále jen „Zásady GDPR“));
 • zakliknutím příslušného okénka elektronicky potvrdí, že souhlasí s těmito VP, že se s nimi seznámil a zaváže se je dodržovat;
 • registrace není odmítnuta ze strany Provozovatele; a 
 • dokončením registrace prostřednictvím ověření pomocí automaticky zasílaného emailového potvrzení se Svéprávná osoba stane Klientem a je jí zřízen uživatelský účet, prostřednictvím kterého může objednávat a využívat Konzultace. Tím, že Uživatel registraci dokončí potvrzuje, že registraci provedl zcela svobodně, dobrovolně, bez nátlaku a bez pohrůžky násilí, je Svéprávná osoba a důkladně se seznámil s VP, včetně Zásad GDPR. Registrace, které tímto způsobem nebudou potvrzené jsou neplatné.

Používání přihlašovacího jména hesla a/nebo jiných přihlašovacích kódů zadaných při registraci je na plnou zodpovědnost Klienta. Klient může mít na Serveru  pouze jeden uživatelský účet a není oprávněn umožnit třetím osobám jeho uživatelský účet užívat. Klient je povinen udržet veškeré své přihlašovací údaje v tajnosti a bezpečí a nesdělovat je třetím stranám. Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou v případě odhalení, odcizení nebo zneužití přihlašovacích údajů Klienta třetí osobou a pokud se tomu tak stane, je Klient povinen si tyto přihlašovací údaje okamžitě změnit a neprodleně informovat Provozovatele.

Po provedení registrace má Klient v rámci svého uživatelského účtu přístup k zadaným údajům a je povinen je udržovat aktualizované. S ohledem na předchozí větu jsou tak veškeré uvedené údaje v uživatelském účtu považovány Provozovatelem v dobré víře vždy za aktuální a pravdivé.

Provozovatel má právo kdykoliv odmítnout provedení registrace u kteréhokoliv Uživatele a Uživatel nemá právní nárok na uzavření smlouvy (prostřednictvím registrace) s Provozovatelem.

Klient je oprávněn kdykoliv zažádat Provozovatele o zrušení uživatelského účtu na Serveru. Provozovatel je pak povinen vyhovět takové žádosti ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího přijetí přičemž Klient je oprávněn takovou žádost podat písemně na adresu sídla Provozovatele nebo elektronicky na email: podpora@tulsiaclinic.cz

 1. Co najdu na Serveru?

Obsah Serveru včetně profilů Terapeutů má pouze informační charakter a nepředstavuje propagaci nebo schválení popisovaných či zobrazených produktů, služby, postupů, procedur, výrobců, poskytovatelů, značky nebo myšlenky.

 1. Jak se na Serveru a/nebo při užívání samotných služeb chovat?

Uživatel se zavazuje, že:

 • bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito VP;
 • třetí osobě (zejména osobě, která není Svéprávnou osobou) neumožní ani nijak nezprostředkuje přístup ke Konzultaci;
 • nebude porušovat duševní vlastnictví (autorská práva, ochranné známky, patenty atd.) Provozovatele nebo třetí osoby, zejména nebude bez souhlasu nebo příslušné licence zpřístupňovat, zveřejňovat, kopírovat, distribuovat, zneužívat nebo jakkoliv jinak užívat obsah Serveru či samotných Konzultací, tj. materiály, audio-vizuální záznamy atd., který jsou chráněny zejména zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), Občanským zákoníkem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy;
 • nebude při užívání služeb prostřednictvím Serveru užívat hanlivé, urážlivé, pobuřující nebo společensky nepřijatelné odkazy, komentáře, slovní spojení, slova nebo grafická nebo jiná gesta ohledně náboženství, rasy, sexuální orientace, pohlaví, či jiných cílových skupin nebo které by mohly zasahovat do osobnostního práva (osobnost, důstojnost, čest, vážnost, soukromí, projevy osobní povahy, tělesnou integritu) nebo mít jakkoliv výhružnou, nenávistnou, obtěžující, obscénní, podvodnou, hanlivou, urážlivou nebo pohoršující povahu, a to zejména v případě, že takový odkaz nebo komentář je způsobilý přivodit jedinci nebo cílové skupině pocit újmy;
 • nebude při užívání služeb prostřednictvím Serveru užívat nebo šířit jakýkoliv obsah kterým je nebo by mohlo být porušováno právo duševního vlastnictví třetích osob;
 • nebude propagovat nebo šířit na Serveru adresy jiných internetových stránek, které slouží obdobnému účelu jako Server a nebude propagovat, uvádět a publikovat reklamy a jiná jim povahově blízká sdělení ať už na výrobek, službu, výrobce či poskytovatele;
 • nebude používat Server k prodeji zboží, služeb ani k distribuci reklamních materiálů;
 • je jediným autorem údajů jím zveřejněných nebo zpřístupněných na Serveru nebo na svém uživatelském účtu nebo že má příslušnou licenci k takto zveřejněným nebo zpřístupněným údajům na Serveru, a že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s obsahem vloženým na Server a svém uživatelském účtu, přičemž pokud zadá údaje za účelem, aby byly zveřejněny, a to včetně textů, fotografií, obrázků, kreseb, audio-vizuálních soubodů, grafických výtvorů nebo jakýchkoliv elektronických souborů, uděluje Provozovateli neomezenou bezúplatnou licenci k šíření, zpracování, překladu nebo modifikování těchto údajů. 

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen na obsah jakýchkoliv zveřejněných údajů, stanovisek nebo vyjádření Uživatele na Serveru jakkoliv reagovat a že při nedodržení těchto VP je Provozovatel oprávněn jednostranně rozhodnout o odstranění nebo redukci příspěvků Uživatele a případně omezit nebo zrušit přístup Uživatele ke službám Serveru.

Pro nezbytnou technickou vzdálenou podporu za účelem užívání Serveru poskytuje Provozovatel Uživatelům možnost využít elektronické technické podpory Provozovatele prostřednictvím emailové adresy podpora@tulsiaclinic.cz

 1. Co je to Konzultace, jak se na ní objednat a jaké pro ni platí podmínky?

Konzultace je služba zprostředkovaná Provozovatelem Klientům a je přístupná ze Serveru prostřednictvím objednávky učiněné vyplněním objednávkového formuláře na webu https://www.psychosomatika-praha.cz/tulsia-online/ , na který se Klient dostane odkazem ze Serveru, tedy na základě aktivního zájmu Klienta o poskytování konzultačních a poradenských služeb ze strany Terapeuta, kterého si může Klient zvolit dle své preference. Konzultace jako taková se realizuje formou audio-vizuální nebo audio (dle volby Klienta a dohody s terapeutem),

Do objednávkového formuláře je třeba vyplnit:

 • Jméno, příjmení, telefon a email Klienta
 • Identifikace vybraného Terapeuta
 • Datum a čas Konzultace dle dostupnosti a časových možností zvoleného Terapeuta

Odesláním objednávkového formuláře a současně úhradou ceny za Konzultaci vyjadřuje Klient svůj výslovný souhlas s uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikačních kanálů na dálku s Terapeutem jejíž zprostředkování zajišťuje Provozovatel. Náklady na prostředky komunikace na dálku vzniklé Klientovi v souvislosti s uzavřením smlouvy jsou účtovány podle místní sazby operátorů, se kterými má Klient sjednánu smlouvu o připojení k internetu a Klient je hradí sám vlastním jménem a na vlastní účet.

Bezprostředně poté, co Klient odešle objednávku na termín a čas Konzultace u Terapeuta a uhradí Konzultaci způsobem zvoleným v rámci objednávkového formuláře, Provozovatel zprostředkuje Klientovi potvrzení termínu a času Konzultace na email Klienta, který Klient v objednávce uvedla současně mu poskytne odkaz na příslušnou komunikační platformu, prostřednictvím kterého se Klient s Terapeutem spojí. Účetní doklad k provedené platbě bude zaslán na email Klienta uvedený v objednávkovém formuláři přímo. 

Klient je oprávněn nejpozději 48 hodin před objednanou Konzultací změnit její termín nebo změnit i Terapeuta a zvolit tak nový dostupný termín a čas Konzultace, a to bezplatně prostřednictvím emailu: podpora@tulsiaclinic.cz. V případě, že se Klient sjednané Konzultace nezúčastní nebo ji nezmění postupem popsaným výše, uhrazena částka za Konzultaci propadá jako paušalizovaná náhrada újmy za naplánovanou Konzultaci.

V případě, že bude Konzultace zrušena ze strany Terapeuta nebo Konzultace neproběhne z důvodu na straně Terapeuta, budou Klientovi vráceny peněžní prostředky jež uhradil na objednávku Konzultace, a to způsobem přeposlání peněz na bankovní účet, který klient uvede.

 1. Jaké jsou minimální technické požadavky na to, aby Uživatel mohl Server využívat a aby Konzultace mohla řádně proběhnout?

Minimální technické požadavky jsou následující:

 • přenosová rychlost internetu minimálně 384 kb/s
 • nainstalovaná aktuální verze prohlížeče chrome, microsoft edge, firefox, opera nebo safari
 • tablet, desktopové, nebo mobilní zařízení, které je schopné připojení k internetu a fungují v něm výše zmíněné prohlížeče. 

Za splnění technických požadavků odpovídá Klient sám a náklady s nimi spojené nese výlučně Klient sám.

 1. Kdy uzavírám smlouvu s Konzultantem a co je jejím obsahem?

Informace podle ustanovení § 1811 a § 1820 Občanského zákoníku jsou následující:

 • provedením rezervace Konzultace, tedy odesláním objednávky a provedením úhrady Konzultace je uzavírána smlouva o poskytování konzultačních služeb (dále jen „Smlouva“) mezi Terapeutem a Klientem s tím, že její obsah je dán objednávkou Konzultace a těmito VP a smlouva je uzavírána na (i) dobu neurčitou do doby poskytnutí Konzultace, nebo (ii) na dobu jednoho roku ode dne objednávky Konzultace, podle toho, která z uvedených skutečností bude kratší. Pokud smlouva skončí uplynutím doby a neposkytnutím Konzultace, má se za to, že Konzultace byla poskytnuta a odměna se tak nevrací;
 • totožnost Terapeuta je uvedena objednávce Terapeuta;
 • Terapeut dodává na základě Smlouvy Klientovi služby spočívající v konzultační činnosti a Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že rady a doporučení poskytnuté Terapeutem během Konzultací nemají za účel nahradit rozhodování a vůli Klienta v jeho záležitostech;
 • Konzultace jsou zpoplatněny s tím, že platná odměna za ně je vždy ta, která je uvedena na objednávce v momentě jejího odeslání;
 • odměna je splatná (platba kartou on-line nebo bankovním převodem) uvedeným postupem, považuje odměna za uhrazenou Terapeutovi; 
 • Terapeut není schopen jednoznačně stanovit náklady na přístup na Servery prostřednictvím kterých se Konzultace poskytují, zejména na internetové připojení, jelikož takové náklady jsou účtovány třetími osobami (podle místní sazby operátorů, se kterými má Klient sjednánu smlouvu o připojení k internetu), přičemž každá třetí osoba může účtovat jiné náklady a tyto náklady nese Klient sám;
 • práva z vadného plnění jsou uvedena v článku X těchto VP;
 • rozumí se, že pro přístup na Server a využití Konzultace musí být zajištěna obvyklá součinnost hardwaru se softwarem viz také v podrobnostech článek VIII;
 • Klient, který užívá Server může odstoupit od Smlouvy během 14 dnů ode dne jejího uzavření. 
 • Bez ohledu na jakékoliv odlišné ustanovení těchto VP nebo Smlouvy Klient výslovně souhlasí a žádá (i) Provozovatele, aby bylo zahájeno poskytování služeb prostřednictvím Serveru i před vypršením lhůty pro odstoupení dle předchozího bodu části (i), a (ii) Terapeuta o poskytování Konzultací i před vypršením lhůty pro odstoupení dle předchozího bodu části (ii); a Klient tak bere na vědomí a souhlasí, že možnosti odstoupení se netýkají služeb poskytnutých Provozovatelem nebo Terapeutem během lhůt pro odstoupení dle předchozího bodu;
 • Smlouva a smluvní vztah mezi Terapeutem a Klientem se řídí těmito VP a platnými právními předpisy České republiky;
 • Klient, má podle zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z VP. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Klienta, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Terapeutem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Klient, uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Terapeuta poprvé;
 • Smlouva včetně VP je Terapeutem archivována v elektronické podobě pro účely související s plněním Smlouvy a těchto VP.
 • podmínky zrušení Konzultace jsou upraveny v těchto VP;
 • Klient neponese nad rámec toho, co je stanoveno v těchto VP žádné dodatečné náklady vůči Terapeutovi v souvislosti se zrušením Konzultace.

Informace sdělené Terapeutovi v průběhu Konzultace jsou považovány za důvěrné a Terapeut se v rámci platné právní úpravy zavazuje k mlčenlivosti o nich. Mlčenlivost Terapeuta je omezena zejména jeho trestní odpovědností za porušení oznamovací povinnosti ve smyslu ustanovení § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Terapeut pro potřeby přípravy a vedení Konzultace pořizuje v nezbytně nutném rozsahu záznamy o jednotlivých konzultacích, včetně záznamu jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách GDPR. 

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Terapeut v zájmu zajištění co nejvyšší kvality poskytované Konzultace může konzultovat průběh a vedení Konzultace v rámci své supervize. Pokud si Klient přeje, aby některé části Konzultací zůstaly přísně důvěrné (Terapeut nebude oprávněn sdělit jejich obsah komukoliv třetímu, s výhradou dle ustanovení o mlčenlivosti výše), sdělí to bez odkladu Terapeutovi. Terapeut se zavazuje toto přání Klienta bezvýhradně respektovat.

 1. Jaká jsou vaše práva z vadného plnění a jak je uplatnit?

Při využívání služeb prostřednictvím Serveru a Serveru samotného (včetně zprostředkovaných Konzultací) Provozovatel neodpovídá za služby dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků. Uživatel je srozuměn s tím, že vůči Provozovateli nemůže v tomto ohledu uplatňovat žádné nároky a současně se Uživatel zavazuje, vůči Provozovateli takové nároky neuplatňovat a pokud by takové nároky vznikly, pak se jich Uživatel v okamžiku jejich vzniku vzdává.

Nad rámec možnosti uvedené v článku VIII výše má Klient nárok na náhradu újmy, která mu vznikne tím, že Terapeut neposkytne Konzultaci řádně a včas. Náhrada újmy spočívá především v rezervaci náhradního termínu Konzultace s Terapeutem dle výběru. Práva z vad plnění uplatní Klient  na emailové adrese Provozovatele:podpora@tulsiaclinic.cz. Pokud Klient chce uplatnit práva z vadného plnění, je povinen tak učinit do 5 pracovních dnů ode dne Konzultace nebo ode dne, kdy Konzultace měla proběhnout. Neuplatněním práva Klienta ve lhůtě dle předchozí věty toto právo Klientovi zaniká. O průběhu a vyřízení uplatněného práva na náhradu újmy bude Klient Provozovatelem informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v objednávce příslušné Konzultace.

 1. V jakém rozsahu odpovídá Uživatel při užívání služeb na Serveru?

Uživatel ponese veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení povinností Uživatele, a to povinností podle těchto VP nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Uživatel je dále povinen uhradit Provozovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči Provozovateli v důsledku jakéhokoliv porušení povinnosti Uživatelem. Tím není dotčen nárok Provozovatele a třetích stran na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Uživatele.

 1. Co se děje s osobními údaji?

Provozovatel jakož i Terapeut nakládají s osobními údaji Uživatelů dle platných právních předpisů za účelem plnění Smlouvy a poskytování služeb dle těchto VP přičemž rozsah, jakož i použití osobních údajů jsou v detailech popsány v Zásadách GDPR.

 1. Co říci závěrem?

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit provozování Serveru a/nebo poskytování služeb prostřednictvím Serveru kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. V případě, že toto nastane, pak Provozovatel zajistí, že úhrady Klientů na Konzultace, které z tohoto důvodu již neproběhnou, budou Klientům vráceny stejným způsobem, jako byly uhrazeny.

Provozovatel je oprávněn tyto VP jednostranně a v přiměřeném rozsahu měnit s tím, že změny nabývají účinnosti uplynutím lhůty 7 dnů ode dne jejich změny. Pokud Uživatel písemně na adresu sídla Provozovatele neoznámí, že s takovou změnou VP nesouhlasí, má se za to, že s ní souhlasí. Ve stejné lhůtě je Klient oprávněn žádat s důvodu nesouhlasu se změnou VP o zrušení uživatelského účtu.

Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Klientem a Klientem a Terapeutem se řídí Občanským zákoníkem. V případě vzájemného rozporu mají VP přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení VP nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost. Účastníci se zavazují nahradit takové ustanovení platným ustanovením, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu a hospodářského výsledku co možná nejvíce přibližovat.

Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021. Změna VP vyhrazena.

 

Souhlasím se vším